Privacy Disclaimer

Padma Ösel Ling geeft veel om uw privacy.

Ons privacy beleid

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor  onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële of andere doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privé beleid is van toepassing op het gebruik van de website van Stichting Dharmacentrum Padma Ösel Ling. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privé beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons Privé beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privé beleid, u vindt de contactgegevens aan het onder aan de Pagina. Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting en Email
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Transip. Transip verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn echter geen persoonsgegevens.

De website en ons domein: www.padmaoselling.nl, is eigendom. Wij gebruiken de web buildertools service van WordPressdit is een betaalde dienst en deze verzamelen geen persoonlijke gegevens anders dan van de Administrator/ Account houder; Padma Ösel Ling.

Als u het contact formulier gebruikt via de website wordt dit direct en anoniem doorgestuurd naar de door ons betaalde zakelijke Email dienst van TransIP. 

TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van TransIP. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, corruptie en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. TransIP heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om op een later moment contact met u op te nemen, mocht het nodig zijn. Zoals verhindering van de leraar en vragen wij expliciet uw toestemming. 

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In hele bijzondere gevallen kan, Padma Ösel Ling, op grond van een wettelijke verplichting verzocht worden tot het delen van uw gegevens in verband met of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaar termijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang tot dat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten en nieuws brief gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeet gegevens verzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw gegevens aangaande facturatie te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang tot documenten die wij naar aanleiding van uw facturen hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij het ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde facturatie zover het verplicht wordt door de overheid en belastingdienst, in het geval van een vergeet gegevens verzoek, administreren wij geanonimiseerde gegevens.  Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de gangbare machine leesbare gegevensindeling. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzage recht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie recht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt. 

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Padma Ösel Ling. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.

Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan: geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling onderworpen te worden.

Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacy verklaring.

Wijzigingen in het Privé beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons Privé beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe Privé beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Wijzigingen in prive beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons Privé beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe Privé beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactpersoon prive beleid

Penningmeester: Lama Thubten Wangmo
E-mail: secretaris@padmaoselling.nl.

Stichting Dharmacentrum Padma Ösel Ling
KVK registratie: 22065668
Burgerweidestraat 9, 4335 GP, Middelburg Zeeland

In het dharmacentrum wordt het hele programma in het Nederlands gegeven. Het unieke is dat moeilijk toegankelijke Boeddhistische teksten in de Nederlandse taal uitgelegd kunnen worden.

Volg ons op social media

Bezoekadres

Dharmacentrum Padma Ösel Ling
Stichting Padma Zeeland
Verwerijstraat 51 a 4331 TB  Middelburg Zeeland